چگونه در شب های گرم تابستان بدون کولر بخوابیم؟

شنبه 30 شهریور 1398

شما ھم شب ھای تابستان از گرما کلافه می شوید؟ گرمای گاه طاقت فرسای این فصل مانع از داشتن خوابی راحت می شود؟ شب های تابستان گرچه خنک تر از روهای این فصل است ولی باز همچنان هوا گرم است چون 5-4 درجه خنکی خیلی تاثر گذار نیست .شما باید دمای مناسب با شرایط بدنیتان را پیدا کنید دمایی که لزوما با کولر به دست نمی آید.