شرایط نگهداری تجهیزات پزشکی

شواهد فعلی نشان می دهد کـه عـدم توجه به نگهداری،منجر به عملکرد ضعیف تجهیزات پزشکی شده و نگهداری غیر مؤثر، از درآمدهای بیمارسـتان کاسته است.

شرایط نگهداری تجهیزات پزشکی

مقدمه 

داشتن تجهيزات پزشکي با تعداد كافي، كيفيت مناسب و پرسنل كارآزموده براي كار با دستگاهها، موقعيــت مديـر بيمارسـتان را در ارائه بهترين مراقبت بهداشتي و
خدمات تشخيصي سريع و صحيح در بيمارستان تضمين مي كند.

  شرایط پزشکی -1

شواهد فعلي نشان مي دهد كـه عـدم توجه به نگهداري،منجر به عملكرد ضعيف تجهيزات پزشكي شده و نگهداري غير مؤثر، از درآمدهاي بيمارسـتان كاسته و بيماران را
دچار سردر گمي كرده و منجر به اتلاف پـول و وقت آنها مي شود. از طرف ديگر تعويض و تعمـير تجهيزات؛ هزينه هنگفتي را به بيمارستانها تحميل مي كند.

 

روش بررسي 

اين مطالعه يك مطالعه مقطعي sectional – cross پود كه به منظور بررسي وضعيت نگهداري و هزينه مراقبت تجهيزات پزشكي در بيمارسـتانهاي وابسته بـه دانشگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران انجام گرديد.

جامعه مورد مطالعه كليه تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي دانشگاه علـوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران بود که بـا اطمينان ٩٥ %براي بـرآورد متغيرهاي

كمي و كيفي تحقيق و با انـدازه دقت هاي قابل قبول براي هر يك از متغيرها، حجم نمونه هاي معادل حداقل ١٠%جامعه كه واجد شرايط تحقيق بودند، ٢٨٤=n برآورد
گرديد

  شرایط تجهیزات -1

در این پژوهش وضعيت نگهداري تجـهيزات پزشکي، اقداماتي است كه به منظـور تهيه و تدارك تجهيزات پزشكي مطابق با استانداردهاي بين المللي. تعمير و سرويس
تجهيزات پزشكي، تعيين ميزان آموزش كاركنان به ٤ گـروه بسـيار خوب، خـوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي شده
بودند انجام مي شود و وضعيت هزينه مراقبت تجهيزات پزشكي شامل هزينه هايي است كه به منظور كنترل، نگهداري، تعمير و آموزش كاركنان تجهيزات پزشكي

مصرف شده بود به ٢ گروه مناسب و نامناسب طبقه بندي شده بودند، روش نمونـه گيري طبقه اي با تخصيص مناسب بود. بدين صـورت كه ابتدا بيمارستانهاي
وابسته بـه دانشگاه علـوم پزشكي و خدمات درمـاني ايران و واقع در شهر تهران به عنوان طبقات در نظـر گرفته شدند.


سپس از هر بيمارسـتان بيـن ١٠ تـا ١٥ %از دسـتگاهها و تجهيزات واجد شرايط تحقيق، بـا اسـتفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و به عنوان نمونه مـورد
بررسي قرار گرفتند.


ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه هايي شامل ٣ بخـش بـود. بخـش اول مربوط به مشخصات دمـوگرافيك واحدهاي مورد پژوهـش، بخـش دوم شـامل
سئوالاتي در رابطه با وضعيت نگهداري تجهيزات پزشکي و بخش سوم مربوط به هزينه مراقبت تجهيزات پزشکي بود.


سئوالات بخـش دوم و سوم از نوع درجه بندي ٤ گزينه هاي ليكرت بود كه گزينه ها عبارت بودنـد از: هميشـه امتياز ٣ ،گاهي اوقات امتياز ٢ ،بندرت امتيـاز ١ و هيچوقـت امتياز صفر.پس از امتيـازدادن ميانگين و انحـراف معيـار محاســـبه گرديد كه ملاك وضعيت نگهداري تجهيزات پزشكي بــه ايـن شكل در نظر گرفته شد: امتياز كسب شده بين ٣-٥/٢ بسيارخوب، امتياز كسب شده بين ٢٤/٢-٥/١ خوب، امتياز كسب شده بيـن ٤٩/١-٧٥/٠ متوسـط و امتياز كسب شده بيـن ٧٤/٠-٠ ضعيف و ملاك وضعيت هزينه مراقبت تجهيزات پزشكي به صورت امتياز كسب شده بين ٣-٥/١ مناسب وبين ٤٩/١-٠ نامناسب، تعريف شد.

 

نحوه انجام كار بدين صـورت بـود كه به منظور جمع آوري اطلاعات مانند تعـداد بخشهايي كه تجهيزات پزشكي در آنها موجود بودند و نوع دستگاهها وغيره به مديريت بيمارسـتانها و مسـئولين مربوطه و درمورد هزينه هاي مراقبت تجهيزات پزشكي به مسئولين امـور مالي بيمارستانها و كارشناسان مربوطه مراجعه شد.

نتايج 

  شرایط تجهیزات -1

يافته هاي تحقيــق نشــان داد كـه از نظـــر وضعيـت كاربردي؛ تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علـوم پزشكي ايران ٧/٤٥ %تشخيصي و٥/٦٤ %درمـاني و ٤/١٢ %آموزشـي و پژوهشي هستند وحداکثر ميانگين طول عمر دستگاهها بيـش از٢٠ سال مي باشد.
بيشترين موارد مشخص خريـد و نصـب دستگاه هاي پزشكي به ترتيب در بين سالهاي ٧٩ ـ ١٣٧٥ با ٢٤/٢٣ %وسالهاي ٧٤-١٣٧٠ با ٨/٢١ %بوده است.


پایان

طرز اتصال مانومتر اکسیژن به کپسول و استفاده از آن

شنبه 23 مرداد 1400

نویسنده : مدیر سایت


ابعاد : 20*6*20 وزن :800 گرم جنس شیر : فلزی اقلام جانبی : لیوان مرطوب کننده – نازال – آچار اتصال توضیحات : مانومتر همان رگلاتور است که برای تنظیم میزان فشار گاز خروجی بر رو کپسول اکسیژن نصب می شود. وجود مانومتر از این رو همراه با کپسول اکسیژن گالایی ضروری است. فلومتر همراه با رگلاتور به وسیله شیر فلزی موجود در آم مقدار جریان خروجی از کپسول را مها رو از صفر تا 15 لیترتنظیم می نماید.برای استفاده در منزل یا صفر تا 8 لیترکافی است اما در بیمارستان ها معمولا تا 15 لیتر و در اورزانس از فشار 25 لیتری نیز استفاده می شود.گیج متنومتر فشار تا250 بار را نمایش می دهد و دارای لیوان مرطوب کننده و نازال و یک عدد آچار جهت نصب و اتصال مانومتر است که کار را برای کاربران سهل و آسان نموده است. مانومتر و فلومتر اکسیژن چه تفاوتی دارند مجموع فلومتر فشار شکن و گیج را مانومتر اکسیژن و اگر این مجموعه بدون گیج و فشار شکن باشد فلومتر خوانده می شود.اگر مرکز یا بیمارستان اکسیژن ساز یا خط اصلی اکسیژن منبع داشته باشد چون فشار خروجی توسط منبع اصلی کنترل شده و معمولا در حدود 5 تا 8 است تنها فلومتر کافی است ولی در صورتی که منبع اکسیژن کپسول اکسیژن باشد به دلیل فشار بالای خروجی که حدودا 120 بار است نیاز به فشار شکن و شیر تنظیم خروجی اکسیژن دارد ازین رو همراه با کپسوا اکسیژن وجود مانومتر اکسیژن ضروری است. مسئولیت تنظیم میزان اکسیژن دریافتی بیمار به عهده فلومتر است که بر حسب لیتر بر دقیقه محاسبه می گردد و دقت آن ها بنا بر سن بیمار ویا میزان حساسیت مشکل تنفسی بیمار متفاوت است. لیوان مرطوب کننده همانطور که از نامش پیداست جهت مرطوب نمودن اکسیژن استنشاقی بیمار به کار می آید . در زمان طولانی استفاده از اکسیژن بیمار دچار خشکی و آسیب مجرای تنفسی می گردد. برای استفاده باید داخل لیوان مرطوب کننده آب مقطر ریخته تا آب در تماس با اکسیژن باعث رطوبت اکسیژن شده و از طریق فلومتر به بیمار منتقل می گردد. دستور العمل کار با مانومتر کپسول اکسیژن کار با مانومتر اکسیژن بسیار آسان و به شرح زیر می باشد : ابتدا رگلاتور را به کپسول توسط کانکشن ها و آچار داخل بسته بندی متصل نمایید داخل لیوان مرطوب کننده را تا نیمه از آب مقطر پر نمایید حتما از آب مقطر استفاده کنید که هم عاری از هر گونه میکروب بوده و هم باعث رسوب در مانومتر نمی گردد. حالا میزان اکسیژن خروجی را بنا بر نیاز بیمار (اگر بیمار در خانه باشد فشار روی 5 تا8 بار کافی است )تنظیم نموده و تمام. نکات ایمنی در نگهداری از مانومتر و کپسول اکسیژن کپسول و مانومتر را در مکانی قرار دهید که امن بوده و ضربه ای به آنها وارد نشود و یا نیوفتد هنگام باز کردن مانومتر دست شما به هیچ وجه نباید چرب باشد داخل لیوان مرطوب کننده همیشه بین میزان ماکزیمم و مینیمم باید آب مقطر وجود داشته باشد تا بیمار دچار خشکی در مجرای تنفسی نگردد لیوان مرطوب کننده و لوله رابط اکسیژن قابل شستشو بوده و می توان آنها را زیر شیر آب شست اما برای تمیز کردن فلومتر تنها از یک دستمال کمی نم دار استفاده کنید.

بیشتر بخوانید ...

پربازدیدترین ها

پربحث ترین ها