چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم

  • 0 نظر
  • 613 بازدید
  • شنبه 15 دی 1397

چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم;
چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم
5 از 5 بوسیله 1 رای
طی دهه ی گذشته افزایش بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی توجه زیادی برانگیخته است. در امریکا سالانه 7 / 1 میلیون موردعفونت بیمارستانی 99000 مرگ را به دنبال دارد. سطوح تجهیزات پزشکی همچون کاف فشارسنج، گوشی پزشکی، ماشینهمودیالیز و دستگاه های عکسبرداری با عوامل عفونی آلوده شده و انتقال این عوامل را تسریع و تسهیل نموده و موجب بروز وشیوع بیماری می گردند.

مقدمه

ﺑﻬﺪاشت محیط بیمارستان ﻃیف ﮔسـﺘﺮده ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﺗﯿﻦ را در ﺑﺮ می گیرد که به دلیل اهمیتشان در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ازﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد یک محیط استریل نمی باشد اﻣﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣـﺬف اﺟﺮام، ﺧﺎﮐﺮوب آﺷﻐﺎل، ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺰﺑان ﻫﺎی ﺣﺴﺎس در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷتی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘان ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫمیت اﯾن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.

از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﺧﻼل دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرین ﻣوﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﺑﺤﺚ در اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ بوده اﺳـﺖ.

  بهداشت -1

طی دهه ی گذشته افزایش بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی توجه زیادی برانگیخته است. در امریکا سالانه 7 / 1 میلیون موردعفونت بیمارستانی 99000 مرگ را به دنبال دارد. سطوح تجهیزات پزشکی همچون کاف فشارسنج، گوشی پزشکی، ماشین همودیالیز و دستگاه های عکسبرداری با عوامل عفونی آلوده شده و انتقال این عوامل را تسریع و تسهیل نموده و موجب بروز وشیوع بیماری می گردند. کلونیزاسیون نقاطی ازجمله ریل محافظ و هدایتگر تخت، میزکنارتخت، سطوح ونتیلاتور، سینک ها،ساکشن ها، تشک ها، تجهیزات بیهوشی، پرده ها، سطل ها و زمین شوی ها، دستگیره های درب ها، گوشی پزشکی وانکوباتورها به آسینتو باکتر تایید شده است.

از سوی دیگر انتقال Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) مستقیما ازسطوح آلوده همچون لیدهای EKG و پروب های ترمومتر به بیماران نیز تایید شده است. و نقش وسایل و تجهیزات پزشکی در تهران و بیمارستان از جمله برانکارد و ترمومترهای رکتال در انتقال کلستریدیوم دیفیسیل به بیماران نیز اثبات شدهاست. همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی و شواهد تجربی نشان می دهند که سطوح می توانند درانتقال و انتشارعفونت هایبیمارستانی تنفسی و گوارشی موثر باشند.امروزه درتشخیص و درمان اغلب بیماران از تجهیزات پزشکی در تهران  و وسایل کمک درمانیاستفاده می شود با این حال در ایران هیچ دستورالعمل وراهنمای مدونی برای پایش برنامه نظافت و گندزدایی روزانه یتجهیزات پزشکی بیمارستان ها تدوین نشده است این درحالی است که شواهد تجربی نشان از اهمیت فراوان تجهیزات پزشکی ووسایل کمک درمانی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد امروزه با استفاده از روش های Visual، میکروبی با شاخص هایUV fluorescence VRE, MRSA, ACC و ATP bioluminescence ارزیابی می کنند لذا این مقاله به تشریحروش های ارزیابی میزان خطر انتقال عفونت از طریق تجهیزات پزشکی بیمارستان می پردازد.

   عفونت بیمارستانی -1

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷکی دو عملکرد اﺻﻠﯽ

عملکرد ﻏﯿﺮﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺷــﺎﻣﻞ: ﻣﺮﺗب ﻣناسب ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ و ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در تهران

ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟـﻮژ ﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﻮادی ﮐﻪ رﺷـﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫا را ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  آلودگی زدایی -1

مواد و روش کار

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫای وﯾﮋه (ICU) ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ و ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ۰/۰۲۵ P= و ﺧﻄای ﻗﺎﺑـﻞ  ﻗﺒـول /۰۴۳ d= و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ۰/۹۵ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۴۰۰ ﻣﺤﺎﺳبه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑر اﺳﺎس ﻣﻄﺎاﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﺳـﻄﻮح  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻤﺎس ﺷـﺎﻣﻞ؛ ﺗﺮاﻟﯽ داروﯾﯽ، ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺎف ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ،  ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر(، دﺳـتگاه EKG )، دﺳـﺘﮕﺎه رادیوﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ، ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻧﺘﯿﻼﺗﻮر، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮک، ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴﯽ ﻣتر ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ی ده ﻫﻔﺘﻪ ای و دو ﺑﺎر درﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ روش ICNA و ACC اﻗﺪام ﺷﺪ.

  مراقبت های ویژه -1

بحث و نتیجه گیری


ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ در ﻫـﺮ دو روش ICNA و ACC ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن ﮐـﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در روش ICNA 21/5 درﺻﺪ و در روش ACC 6/5 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻟﮑﻦ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ، ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑاﻻ ﺑﻮد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه تجهیزات پزشکی در تهران با ما همراه باشید. همچنین برای خرید تجهیزات پزشکی مانند ماسک بند دار ، اسپری الکل ، ژل لوبریکانت پلی ژل ، دستکش نخی ، تشک ویلچر ، پد الکلی ، ساکشن رومیزی و ... می توانید؛
به لیست محصولات سایت رادطب کو مراجعه کنید.

نظرات خود را بیان کنید

ارسال نظر

  -     چهل   =   5