ساکشن ها
سـاکـشـن بـه مـعـنـی مکش یا جذب به وسیله مکیدن است. از این وسیله برای خارج کردن مایعات مترشحه در نتیجه شکاف ایجاد شده است.
ساکشن ها

 انواع ساکشن ها