کیف کمک های اولیه برزنتی
یک نوع کیف از کیف های کمک های اولیه می باشند که توسط رادطب درمان توزیع و به فروش می رسند.