قدسنج ها
برای اندازه گیری قد انسان ها در سری سنی مختلف استفاده می شود.