میز قد سنج با جای ترازو و تشک چرمی
همانطور که از اسمش پیداست برای اند ازه گیری قد به کار برده می شوند و در طرح ها و اشکال مختلف به کار می روند.