میز قد سنج با جای ترازو
همانطور که از اسمش پیداست برای محاسبه قد به کار برده می شود که در طرح ها و شکل های گوناگونی یافت می شود.