پاراوان لوله ای
یکی از انواع پاراوان ها می باشد که برای تقسیم فضاها به کار برده می شوند.