پایه چراغ 5 پر
این محصول معمولا بین 6 الی 12 متر تولید شده که بسته به ارتفاع مورد نظر به صورتهای مختلفی تولید می شوند