پایه چراغ سه پر
این محصول معمولا بین 6 الی 12 متر تولید شده که بسته به ارتفاع مورد نظر به صورت دو تکه یا سه تکه تولید می شوند