پایه چراغ ها
ایجاد روشنایی کافی در سطح معابر( میزان شدت نور بستگی به وضعیت محل ، میزان عبور و مرور ، نوع فعالیت عابرین و دیگر کاربردهایی در مکان های دیگر.