تخت دو شکن
با این تخت قسمت زیرکمر با هندل بالا و پایین می شود، قسمت زیرپا به طور دستی یا با هندل بالا و پایین می شود.