تخت یک شکن
قابلیت تنظیم شیب زیر سر بیمار و دارای محافظ جهت جلوگیری از زمین خوردن بیمار می باشد