تخت ثابت
منظور از تخت ثابت آن تعداد تخت بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت برای بیمارستان هاست