تخت ها
از تخت ها در مکان های مختلف استفاده های متعددی می شود، تخت ها کارایی بسیار بالایی دارند و امروزه اکثر مردم از آن ها استفاده می کنند