قرص های روزانه و هفتگی
آهن بایستی به میزان کافی برای ساخت هموگلوبین و خونسازی در رژیم غذایی فرد وجود داشته باشد پس یا روزانه یا هفتگی با توجه به دستور پزشک مصرف کنید