کیسه سرد و گرم 20*15
.کیسه گرم مدت زمان بیشتری نسبت به کیسه سرد دمای خود را حفظ می کند. نکته جالب در مورد کیسه ژله ای این است که این کیسه در هر دمایی انعطاف دارد