کیسه ی ژله ی ای سرد و گرم 10*8
به این نوع وسیله، بگ یخ، کیف یخ، کیسه سردکننده شیمیایی، کیسه یخ فشاری، کیسه سرد فوری و آیس بگ یا آیس پک نیز گفته می شود