پشتی طبی
کاهش فشار وارد بر دیسک ها و مهره های ستون فقرات در نتیجه جلوگیری از کمردرد، دیسک کمر و بیماری های ستون فقرات