ایرینگ مخمل
پر کردن فضای گودی کمر و جلوگیری از خم شدن کمر است. این کاربرد در سلامت کارکنان و کارمندان بسیار مهم است.