ایرینگ ساده
این ایرینگ ها علاوه بر راحتی، از لحاظ سلامت نیز تأثیر به سزایی بر فرد دارند.