ترازوی اطفال
این ترازو با ویژگی های خواندن آسان مقدار اندازه گیری شده خواندن راحت و آسان مقدار وزن بروی مانیتور نمایش دقیق وزن خالص نوزاد یافت میشود