باطری نیم قلمی ساده
باطری نیم قلمی ساده از دسته ی باطری های قلمی اما در اندازه ی کوچک تر می باشد.