بخور سرد و گرم 4 لیتری
تسکین گرفتگی بینی و عفونت‌های مجاری تنفسی و همچنین کاهش شدت و درد سرفه‌های خشک با بخور گرم