بخور سرد و گرم 3 لیتری
یکی از موارد برتری بخور سرد نسبت به بخور گرم ایمنی دستگاه بخور سرد است