ترازوی مکانیکی
ترازوی مکانیکی از دسته ترازوهای به فروش رفته در فروشگاه راد طب درمان هست و برای اندازه گیری اشیا به کار میرود.